निविदा/भरती/आवाहन

सेवानिवृत्त झालेल्या अधिकाऱ्यांच्या सेवा करार पध्दतीने विवक्षित कामासाठी नामिकासूची करण्याकरिता अर्ज