मंत्रालय

मंत्रालयाचा पत्ता असा आहे.
पत्ता :   माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 400032.
कृपया आपल्या प्रतिक्रिया feedback1.dgipr@gmail.com या इ मेल पत्त्यावर पाठवाव्यात.

मंत्रालयात कसे पोहोचाल?

चर्चगेट स्टेशन पासून:

  • वीर नरीमन मार्गाच्या दिशेने चालू लागा.(महर्षी कर्वे मार्गाच्या दक्षिणेला)
  • अशाच प्रकारे चालत जमशेदजी टाटा मार्गापर्यंत जा. एच.पी. पेट्रोल पंपाच्या दोन वर्तुळाकृती मार्गीकेमधून पुढे जा. (डावीकडे १८० मी.)
  • तुमच्या डावीकडे मंत्रालय आहे.

छत्रपती शिवाजी टर्मीनस पासून:

  • एन ए बी जवळ दादाभाई नौरोजी मार्गावर दक्षिणेला चालू लागा.(डावीकडे १२० मी.)
  • दादाभाई नौरोजी मार्ग किंचित डावीकडे वळतो, तिथे तो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन टेक्सटाईल इंडस्ट्रीज जवळ वीर नरीमन मार्गावर पोहोचतो.( उजवीकडे १९० मी.)
  • जमशेदजी टाटा मार्गावर डावीकडे वळा. भुयारी मार्गाच्या दोन वर्तुळाकृती मार्गीकेमधून पुढे जा.(डावीकडे ७६ मी.)
  • तुमच्या डावीकडे मंत्रालय आहे.