A A A    
Skip Navigation Links
बुधवार, १८ जुलै २०१८
इतर शासन निर्णय
क्र.जी.आर.चे नावजी.आर.क्रमांकतारीखशाखेचे नाव
1 शासनाच्या विविध विभागाांच्या योजनाांसाठी प्रसिद्धी तसेच जाहिरात विषयक कार्ये पार पाडण्यासाठी जाहिरात संस्थांची यादी १९ ऑक्टोबर २०१५ 201510201519436507२९ ऑक्टोबर २०१५प्रकाशने शाखा
2 शासकीय योजना व विकास कामे यांची माहिती देणारे माहितीपट तयार करण्यासाठी माहितीपट निर्माता यादीस मंजूरी देण्याबाबत.. शासन निर्णय क्र. माजम-2011/प्र.क्र.4/34२९ मार्च २०११वृत्तचित्र शाखा
3 दुर्मिळ फोटोंच्‍या व्‍यस्‍त प्रति‍मांचे डि‍जि‍टलायझेशन माजम-२०१०/प्र.क्र.२६३/का.३४.८ सप्टेंबर २०१०वृत्तचित्र शाखा, माहि‍ती व जनसंपर्क महासंचालनालय
1
अभिलेख दस्तावेज