इतर शासन निर्णय

क्र.जी.आर.चे नावजी.आर.क्रमांकतारीखशाखेचे नाव
1 शासनाच्या विविध विभागांच्या योजनांसाठी प्रसिद्धी तसेच जाहिरात विषयक कार्ये पार पाडण्यासाठी जाहिरात संस्थांची यादी १९ ऑक्टोबर २०१५ PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. New 201510201519436507२९ ऑक्टोबर २०१५प्रकाशने शाखा
2 शासकीय योजना व विकास कामे यांची माहिती देणारे माहितीपट तयार करण्यासाठी माहितीपट निर्माता यादीस मंजूरी देण्याबाबत.. PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. शासन निर्णय क्र. माजम-2011/प्र.क्र.4/34२९ मार्च २०११वृत्तचित्र शाखा
3 दुर्मिळ फोटोंच्‍या व्‍यस्‍त प्रति‍मांचे डि‍जि‍टलायझेशन PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. माजम-२०१०/प्र.क्र.२६३/का.३४.८ सप्टेंबर २०१०वृत्तचित्र शाखा, माहि‍ती व जनसंपर्क महासंचालनालय
1
अभिलेख दस्तावेज