इतर शासन निर्णय

क्र.जी.आर.चे नावजी.आर.क्रमांकतारीखशाखेचे नाव
1 शासकीय संदेश प्रसार नियमावली-2018 आवाहन-अर्जाचा नमुना PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. New -२ जानेवारी २०१९ 
2 शासकीय योजना व विकास कामे यांची माहिती देणारे माहितीपट तयार करण्यासाठी माहितीपट निर्माता यादीस मंजूरी देण्याबाबत.. PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. शासन निर्णय क्र. माजम-2011/प्र.क्र.4/34२९ मार्च २०११वृत्तचित्र शाखा
3 दुर्मिळ फोटोंच्‍या व्‍यस्‍त प्रति‍मांचे डि‍जि‍टलायझेशन PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. माजम-२०१०/प्र.क्र.२६३/का.३४.८ सप्टेंबर २०१०वृत्तचित्र शाखा, माहि‍ती व जनसंपर्क महासंचालनालय
1
अभिलेख दस्तावेज