निविदा/भरती/आवाहन

क्र.शीर्षकतारीख
1 उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार २०१९ माहिती-पत्रक / अर्जाचे नमुने PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. New १४ जानेवारी २०२०
2 आचार्य बाळशास्त्री जाांभेकर पत्रकार सन्मान योजना लाभार्थ्यांची यादी PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. New १० जानेवारी २०२०
3 शासकीय/निमशासकीय सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांच्या सेवा करार पद्धतीने विवक्षित कामासाठी नामिकासुची तयार करण्याबाबत PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. New ३ जुलै २०१९
4 सेवा करार पध्दतीने लेखा व प्रशासकीय क्षेत्रातील विवक्षित कामासाठी नामिकासूची करण्याकरिता अर्ज PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. New २४ मे २०१९
5 संवादिनी - स्वयंसेवी संस्थांना आवाहन PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. New १४ मे २०१९
6 आचार्य बाळशास्त्री जाांभेकर पत्रकार सन्मान योजना - अर्जाचा नमुना PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. New ५ एप्रिल २०१९
7 उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार-2018-माहितीपुस्तिका आणि अर्जाचा नमुना PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. New २८ जानेवारी २०१९
8 शासकीय संदेश प्रसार नियमावली 2018 PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. New १ जानेवारी २०१९
9 लोककला आणि पथनाट्य निवडसूची - माहितीपत्रक आणि अर्जाचा नमुना PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. New ६ ऑगस्ट २०१८
10 शासकीय संदेश प्रसार धोरण-2018 मसुदा - हरकती व सूचना मागविण्यासाठी निवेदन PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. New ६ ऑगस्ट २०१८
1 2 3 4 5 6 7
अभिलेख दस्तावेज