A A A    
Skip Navigation Links
बुधवार, १८ जुलै २०१८
दर्शनी जाहिराती
क्र.शीर्षकतारीख
1 15 ऑगस्ट 2017_स्वातंत्र्य दिन_400 चौ.से.मी._मराठी(रंगीत)_शासनमान्य यादीवर असलेल्या/नसलेल्या दैनिकांसाठी जाहिरातीचा मजकूर. १४ ऑगस्ट २०१७
2 15 ऑगस्ट 2017_स्वातंत्र्य दिन_400 चौ.से.मी._हिंदी(रंगीत)_शासनमान्य यादीवर असलेल्या/नसलेल्या दैनिकांसाठी जाहिरातीचा मजकूर. १४ ऑगस्ट २०१७
3 15 ऑगस्ट 2017_स्वातंत्र्य दिन_400 चौ.से.मी._इंग्रजी(रंगीत)_शासनमान्य यादीवर असलेल्या/नसलेल्या दैनिकांसाठी जाहिरातीचा मजकूर. १४ ऑगस्ट २०१७
4 15 ऑगस्ट 2017_स्वातंत्र्य दिन_400 चौ.से.मी._मराठी(कृष्णधवल)_शासनमान्य यादीवर असलेल्या/नसलेल्या दैनिकांसाठी जाहिरातीचा मजकूर. १४ ऑगस्ट २०१७
5 15 ऑगस्ट 2017_स्वातंत्र्य दिन_400 चौ.से.मी._हिंदी(कृष्णधवल)_शासनमान्य यादीवर असलेल्या/नसलेल्या दैनिकांसाठी जाहिरातीचा मजकूर. १४ ऑगस्ट २०१७
6 15 ऑगस्ट 2017_स्वातंत्र्य दिन_400 चौ.से.मी._इंग्रजी(कृष्णधवल)_शासनमान्य यादीवर असलेल्या/नसलेल्या दैनिकांसाठी जाहिरातीचा मजकूर. १४ ऑगस्ट २०१७
7 15 ऑगस्ट 2017_स्वातंत्र्य दिन_400 चौ.से.मी._इंग्रजी(रंगीत)_शासनमान्य यादीवर असलेल्या/नसलेल्या साप्ताहिकांसाठी जाहिरातीचा मजकूर.(दि.15 ते 21 ऑगस्ट 2017 १४ ऑगस्ट २०१७
8 15 ऑगस्ट 2017_स्वातंत्र्य दिन_400 चौ.से.मी._मराठी(कृष्णधवल)_शासनमान्य यादीवर असलेल्या/नसलेल्या साप्ताहिकांसाठी जाहिरातीचा मजकूर.(दि.15 ते 21 ऑगस्ट 201 १४ ऑगस्ट २०१७
9 15 ऑगस्ट 2017_स्वातंत्र्य दिन_400 चौ.से.मी._हिंदी(कृष्णधवल)_शासनमान्य यादीवर असलेल्या/नसलेल्या साप्ताहिकांसाठी जाहिरातीचा मजकूर.(दि.15 ते 21 ऑगस्ट 201 १४ ऑगस्ट २०१७
10 15 ऑगस्ट 2017_स्वातंत्र्य दिन_400 चौ.से.मी._इंग्रजी(कृष्णधवल)_शासनमान्य यादीवर असलेल्या/नसलेल्या साप्ताहिकांसाठी जाहिरातीचा मजकूर.(दि.15 ते 21 ऑगस्ट 2 १४ ऑगस्ट २०१७
1 2 3 4
अभिलेख दस्तावेज