दिनांक विषय प्रकार डाऊनलोड

सन 2021-22 विशेष प्रसिद्धी मोहिम राबविण्यासाठी होणाऱ्या खर्चास वित्तिय व प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत

मावज-2021/प्र.क्र.251/का.34

शासन निर्णय 202201131545208607......pdf

“आाचार्य बाळशास्त्री जांभेकर सन्मान योजना” करिता पूरक मागणीद्वारे मंजूर झालेला रूपये 10 कोटी इतका निधी आहरित करण्यास शासन मंजूरी देण्याबाबत

शासन निर्णय क्र.पूरक-2021/प्र.क्र.143/कार्या-34

शासन निर्णय 202202011652033807.pdf

महात्मा ज्योतिबा फुले चित्रपट निर्मितीसाठी होणाऱ्या खर्चास मान्यता देण्याबाबत
.

शासन निर्णय क्रमांक : पूरक-2021/प्र.क्र.145/कार्या-34

शासन निर्णय 202112061247258907.pdf

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातील अधिसंख्य पदावर नियुक्त केलेल्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना मुदत वाढ देण्याबाबत.

मावज-2021/866/प्र.क्र.161/34-अ

शासन निर्णय 202112061601473707_0.pdf

ज्येष्ठता सूची सहायक संचालक (प्रशासन), गट-ब या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि. 1.1.2018 ते 1.1.2020 अंतिम/अंतरीम ज्येष्ठता सूची

मावज-2020/प्र.क्र.73/34-अ

शासन निर्णय 202112271514577807.pdf

“आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर सन्मान योजना” अंतर्गत ज्येष्ठ पत्रकारांना दरमहा रू. 11,000/- इतके अर्थ सहाय्य करणेबाबत

शासन निर्णय क्र.पूरक-2021/प्र.क्र.143/कार्या-34

शासन निर्णय 202203101621286207.pdf

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या मुख्यालयाचे बळकटीकरण व विभागीय/जिल्हा माहिती कार्यालय/माहिती भवन इमारत बांधकाम या नवीन योजनेला प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत

मावज-2022/84/प्र.क्र.28/का.34-अ

शासन निर्णय 202203071122008307.pdf

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या मुख्यालयाचे बळकटीकरण व विभागीय/जिल्हा माहिती कार्यालय/माहिती भवन इमारत बांधकाम या नवीन योजनेला प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत

मावज-2018/प्र.क्र.118/कार्या-34

शासन निर्णय 202202241746158207.pdf

सन 2021-22 विशेष प्रसिद्धी मोहिम राबविण्यासाठी होणाऱ्या खर्चास वित्तिय व प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत

शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक. मावज-2021/प्र.क्र.251/का.34

शासन निर्णय 202202171322369507.pdf

शासकीय जाहिरात वितरण कार्यपद्धतीमधून राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र यांच्या कार्यालयास वगळणेबाबत

मावज-2018/प्र.क्र.322/34

शासन निर्णय 202202041441554207.pdf

अधिस्वीकृती पत्रिका मिळण्यासाठी प्राप्त झालेले अर्ज, नुतनीकरण व अपील अर्ज यावरील कार्यवाहीबाबत.
मावज-2019/प्र.क्र.76/34
अधिस्वीकृती, शासन निर्णय accrediation-2019-03-19.pdf

"आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर पत्रकार सन्मान" योजना-प्रशासकीय मान्यता.
मावज-2013/प्र.क्र.195/का.34
पत्रकार सन्मान योजना, शासन निर्णय Janbhekar-award-2019-02-02.pdf

शासकीय संदेश प्रसार नियमावली - 2018
मावज-2018/प्र.क्र.348/34
जाहिरात, नियमावली, शासन निर्णय advertise-2018-12-20.pdf

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या बस प्रवास भाड्यात विविध सामाजिक घटकांनी दिलेल्या प्रवास सवलत योजनांमध्ये सुधारणा करण्याबाबत.
एसटीसी 1017/प्र. क्र. 525/परि-1
शासन निर्णय, सुधारणा shivshahi-2018-09-10.pdf

"शंकरराव चव्हाण सुवर्णमहोत्सवी पत्रकार कल्याण निधी" पत्रकारांना आर्थिक मदत करण्याबाबत. (शुद्धीपत्रक)
मावज-2018/प्र.क्र.257/34
पत्रकार कल्याण निधी, शासन निर्णय, शुद्धीपत्रक Shankarrav-scheme-2018-06-19.pdf

खाजगी दूरचित्रवाणी वाहिन्या आणि एफ.एम. रेडिओ केंद्रे तसेच कम्युनिटी रेडिओ केंद्रावरुन होणाऱ्या सामुग्रीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क (रेग्युलशन) ॲक्ट 1995 नुसार राज्यस्तरीय संनियंत्रण समिती स्थापन करण्याबाबत.
मावज-2018/प्र.क्र.124/34
केबल-टीव्ही नेटवर्क ॲक्ट, शासन निर्णय Cable Network Act-2018-05-14.pdf

उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार स्पर्धा योजना पुरस्कार रकमेमध्ये वाढ करण्याबाबत.
मावज-2016/प्र.क्र.238/का.34
उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार, शासन निर्णय reporter-award-2016-09-28.pdf

शंकरराव चव्हाण सुवर्ण महोत्सवी पत्रकार कल्याण निधीमध्ये अधिस्वीकृतीधारक पत्रकारांना व त्यांच्या पती/पत्नी तसेन अवलंबून असलेली मुले यांचा समावेश.
मावज2016/प्र.क्र.188/का.34
अधिस्वीकृती, पत्रकार कल्याण निधी, शासन निर्णय Shankarrav-scheme-2016-08-11.pdf

अधिस्वीकृती पत्र देण्यासंबंधीचे नियम. (शुद्धीपत्रक)
अधिस्वि-2016/प्र.क्र.127/34
अधिस्वीकृती, शासन निर्णय, शुद्धीपत्रक accrediation-2016-03-28.pdf

राज्य अधिस्वीकृती समितीमध्ये महिला सदस्यांचा समावेश करण्याबाबत.
अधिस्वी-2015/प्र.क्र.319/34
अधिस्वीकृती, शासन निर्णय accrediation-2015-09-01.pdf