दिनांक विषय प्रकार फाइल/अटॅचमेंट
माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातील (मुख्यालय, मुंबई) वरिष्ठ लिपिक, भांडारपाल, दूरमुद्रणचालक-नि-टंकलेखक गट 'क' या संवर्गाची दिनांक 1 जानेवारी, 2021 व दिनांक 1 जानेवारी, 2022 स्थित अंतरीम सेवाज्येष्ठतासूची
.
कार्यालयीन आदेश, परिपत्रक 2356.pdf
सहायक संचालक (माहिती) / माहिती अधिकारी या संर्वगात पदोन्नतीनंतर पदस्थापना देण्यासाठी विकल्प देण्याबाबत
परिपत्रक

सहायक संचालक (माहिती) / माहिती अधिकारी या संर्वगात पदोन्नतीनंतर पदस्थापना देण्यासाठी विकल्प देण्याबाबत

कार्यालयीन आदेश, परिपत्रक परिपत्रक.pdf
उपसंपादक/माहिती सहायक,गट-क संवर्गाची दि.1.1.2022 स्थित अंतिम ज्येष्ठतासूची

उपसंपादक/माहिती सहायक,गट-क संवर्गाची दि.1.1.2022 स्थित अंतिम ज्येष्ठतासूची

कार्यालयीन आदेश, परिपत्रक Sub-Editor Senior List 01.01.2022 अंतिम ज्येष्ठतासूची 00 (1).pdf
अधिकारी/कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांच्या अनुषंगाने परिपत्रक
.

अधिकारी/कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांच्या अनुषंगाने परिपत्रक

कार्यालयीन आदेश, परिपत्रक परिपत्रक.pdf
उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार-2020
.

उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार-2020
माहिती – पत्रक / अर्जाचे नमुने

कार्यालयीन आदेश, निविदा / सूचना माहितीपत्रक 2020_0.pdf
मान्यताप्राप्त जाहिरात यादीत वृत्तपत्रांचा नव्याने समावेश तसेच दर/श्रेणीवाढ करणेबाबत.
जाहिरात/अपपुप्र/2019-20/272
कार्यालयीन आदेश, जाहिरात advertise-2020-08-13.pdf