दिनांक विषय प्रकार फाइल/अटॅचमेंट
माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई येथील अधीक्षक, सहायक अधीक्षक, वरिष्ठ लिपिक, लिपिक-टंकलेखक गट-क संवर्गातील अंतिम ज्येष्ठता सूची

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई येथील अधीक्षक, सहायक अधीक्षक, वरिष्ठ लिपिक, लिपिक-टंकलेखक गट-क संवर्गातील अंतिम ज्येष्ठता सूची

कार्यालयीन आदेश, परिपत्रक 948.pdf
माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातील (मुख्यालय) लघुलेखक (उच्चश्रेणी) लघुलेखक (निम्नश्रेणी) आणि लघुटंकलेखक गट-क या संवर्गातील अंतिम ज्येष्ठता सूची
.

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातील (मुख्यालय) लघुलेखक (उच्चश्रेणी) लघुलेखक (निम्नश्रेणी) आणि लघुटंकलेखक गट-क या संवर्गातील अंतिम ज्येष्ठता सूची

कार्यालयीन आदेश, परिपत्रक 949 - Copy.pdf
माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय/अधिपरीक्षक, पुस्तके व प्रकाशने, मुंबई या कार्यालयातील मुकादम, दप्तरी संवर्गातील अंतिम ज्येष्ठता सूची

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय/अधिपरीक्षक, पुस्तके व प्रकाशने, मुंबई या कार्यालयातील मुकादम, दप्तरी संवर्गातील अंतिम ज्येष्ठता सूची

कार्यालयीन आदेश, परिपत्रक 745 - Copy.pdf
माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातील (मुख्यालय) दूरचित्रवाणी छायाचित्रकार, दूरदर्शन चित्रपट संपादक, तांत्रिक सहायक, उपग्रंथपाल, प्रदर्शन सहायक, चित्रकार, सहायक दूरचित्रवाणी छायाचित्रकार, सहायक दूरचित्रवाणी चित्र संकलन, वरिष्ठ यांत्रिक, सहायक ग्रंथपाल, उपदृक

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातील (मुख्यालय) दूरचित्रवाणी छायाचित्रकार, दूरदर्शन चित्रपट संपादक, तांत्रिक सहायक, उपग्रंथपाल, प्रदर्शन सहायक, चित्रकार, सहायक दूरचित्रवाणी छायाचित्रकार, सहायक दूरचित्रवाणी चित्र संकलन, वरिष्ठ यांत्रिक, सहायक ग्रंथपाल, उपदृकश्राव्य संकलन, कॅलिग्राफिस्ट, सहायक छायाचित्रकार, दृकश्राव्य संकलन, कॅमेरा सहायक, व पत्तायंत्रचालक गट-क या संवर्गातील अंतिम ज्येष्ठता सूची

कार्यालयीन आदेश, परिपत्रक 950 - Copy.pdf
माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय/अधिपरीक्षक, पुस्तके व प्रकाशने, मुंबई या कार्यालयातील शिपाई संवर्गातील अंतिम ज्येष्ठता सूची

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय/अधिपरीक्षक, पुस्तके व प्रकाशने, मुंबई या कार्यालयातील शिपाई संवर्गातील अंतिम ज्येष्ठता सूची

कार्यालयीन आदेश, परिपत्रक 746 - Copy.pdf
माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातील (मुख्यालय, मुंबई) वाहनचालक व जावकपत्रस्वार गट-क या संवर्गातील अंतिम ज्येष्ठता सूची

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातील (मुख्यालय, मुंबई) वाहनचालक व जावकपत्रस्वार गट-क या संवर्गातील अंतिम ज्येष्ठता सूची

कार्यालयीन आदेश, परिपत्रक 951 .pdf
परिपत्रक लिपिक-टंकलेखक पदावर पदोन्नतीसाठी अर्हता प्राप्त करणाऱ्या गट-ड मधील कर्मचाऱ्यांची दि. 1 जोनवारी, 2024 ची अंतिम ज्येष्ठता सूची

परिपत्रक लिपिक-टंकलेखक पदावर पदोन्नतीसाठी अर्हता प्राप्त करणाऱ्या गट-ड मधील कर्मचाऱ्यांची दि. 1 जोनवारी, 2024 ची अंतिम ज्येष्ठता सूची

कार्यालयीन आदेश, परिपत्रक 747.pdf
परिपत्रक उपसंपादक सेवाज्येष्ठतासूची

परिपत्रक उपसंपादक सेवाज्येष्ठतासूची

कार्यालयीन आदेश, परिपत्रक 96.pdf
उत्कृष्ट पत्रकारीता पुरस्कार 2023 माहिती आणि अर्ज

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फत उत्कृष्ट पत्रकारिता, उत्कृष्ट लेखन, उत्कृष्ट दूरचित्रवाणी वृत्तकथा, उत्कृष्ट छायाचित्रकार, समाज माध्यम आणि स्वच्छता अभियानाबाबत केलेल्या जनजागृतीपर लेखनासाठी पुरस्कार स्पर्धा जाहीर करण्यात येत आहे. या स्पर्धेसाठी दिनांक 1 जानेवारी, 2023 ते 31 डिसेंबर, 2023 पर्यंतच्या कालावधीत प्रसिद्ध झालेल्या लेखन/छायाचित्रे/वृत्तकथा यांच्या प्रवेशिका मागविण्यात येत आहेत. प्रवेशिका पाठविण्याचा अंतिम दिनांक 31 जानेवारी, 2024 असा आहे.

उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार, कार्यालयीन आदेश, नियमावली, निविदा / सूचना, परिपत्रक DGIPR-Award-Info-2023.pdf
महासंचालनालयातील गट-अ आणि ब मधील अधिकाऱ्यांची दि. 1.1.2021 ते दि.1.1.2023 पर्यंतची तात्पुरती सेवाज्येष्ठतासूची

महासंचालनालयातील गट-अ आणि ब मधील अधिकाऱ्यांची दि. 1.1.2021 ते दि.1.1.2023 पर्यंतची तात्पुरती सेवाज्येष्ठतासूची

कार्यालयीन आदेश, परिपत्रक, शासन निर्णय ज्येष्ठता सूची परिपत्रक दि 9 03 2023.pdf
उपसंपादक/माहिती सहायक,गट-क संवर्गाची दि.1.1.2023 स्थित तात्पुरती सेवाज्येष्ठतासूची
.

उपसंपादक/माहिती सहायक,गट-क संवर्गाची दि.1.1.2023 स्थित तात्पुरती सेवाज्येष्ठतासूची

कार्यालयीन आदेश, निविदा / सूचना, परिपत्रक, शासन निर्णय उपसंपादक संवर्ग सेवाज्येष्ठता यादी दि १. १. २०२३.pdf
शासकीय/निमशासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त झालेल्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांच्या सेवा करार पद्धतीने घेण्यासंदर्भात जाहिरात

शासकीय/निमशासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त झालेल्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांच्या सेवा करार पद्धतीने घेण्यासंदर्भात जाहिरात

कार्यालयीन आदेश, जाहिरात, निविदा / सूचना, परिपत्रक, शासन निर्णय जाहिरात.pdf
नियतकालीक बदली करण्यासंदर्भात परिपत्रक सन 2023

नियतकालीक बदली करण्यासंदर्भात परिपत्रक सन 2023

कार्यालयीन आदेश, निविदा / सूचना, परिपत्रक, शासन निर्णय नियतकालीक बदली सन .2023.pdf
उत्कृष्ट पत्रकारीता पुरस्कार 2022 ची माहिती आणि अर्ज
.

उत्कृष्ट पत्रकारीता पुरस्कार 2022 ची माहिती आणि अर्ज

उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार, कार्यालयीन आदेश, नियमावली, निविदा / सूचना, परिपत्रक Utkrusht Patrakarita Purskar (Extension) Update.pdf
माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातील (मुख्यालय, मुंबई) वरिष्ठ लिपिक, भांडारपाल, दूरमुद्रणचालक-नि-टंकलेखक गट 'क' या संवर्गाची दिनांक 1 जानेवारी, 2021 व दिनांक 1 जानेवारी, 2022 स्थित अंतरीम सेवाज्येष्ठतासूची
.
कार्यालयीन आदेश, परिपत्रक 2356.pdf
सहायक संचालक (माहिती) / माहिती अधिकारी या संर्वगात पदोन्नतीनंतर पदस्थापना देण्यासाठी विकल्प देण्याबाबत
परिपत्रक

सहायक संचालक (माहिती) / माहिती अधिकारी या संर्वगात पदोन्नतीनंतर पदस्थापना देण्यासाठी विकल्प देण्याबाबत

कार्यालयीन आदेश, परिपत्रक परिपत्रक.pdf
उपसंपादक/माहिती सहायक,गट-क संवर्गाची दि.1.1.2022 स्थित अंतिम ज्येष्ठतासूची

उपसंपादक/माहिती सहायक,गट-क संवर्गाची दि.1.1.2022 स्थित अंतिम ज्येष्ठतासूची

कार्यालयीन आदेश, परिपत्रक Sub-Editor Senior List 01.01.2022 अंतिम ज्येष्ठतासूची 00 (1).pdf
अधिकारी/कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांच्या अनुषंगाने परिपत्रक
.

अधिकारी/कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांच्या अनुषंगाने परिपत्रक

कार्यालयीन आदेश, परिपत्रक परिपत्रक.pdf
उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार-2020
.

उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार-2020
माहिती – पत्रक / अर्जाचे नमुने

कार्यालयीन आदेश, निविदा / सूचना माहितीपत्रक 2020_0.pdf
मान्यताप्राप्त जाहिरात यादीत वृत्तपत्रांचा नव्याने समावेश तसेच दर/श्रेणीवाढ करणेबाबत.
जाहिरात/अपपुप्र/2019-20/272
कार्यालयीन आदेश, जाहिरात advertise-2020-08-13.pdf