माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातील (मुख्यालय) दूरचित्रवाणी छायाचित्रकार, दूरदर्शन चित्रपट संपादक, तांत्रिक सहायक, उपग्रंथपाल, प्रदर्शन सहायक, चित्रकार, सहायक दूरचित्रवाणी छायाचित्रकार, सहायक दूरचित्रवाणी चित्र संकलन, वरिष्ठ यांत्रिक, सहायक ग्रंथपाल, उपदृक

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातील (मुख्यालय) दूरचित्रवाणी छायाचित्रकार, दूरदर्शन चित्रपट संपादक, तांत्रिक सहायक, उपग्रंथपाल, प्रदर्शन सहायक, चित्रकार, सहायक दूरचित्रवाणी छायाचित्रकार, सहायक दूरचित्रवाणी चित्र संकलन, वरिष्ठ यांत्रिक, सहायक ग्रंथपाल, उपदृकश्राव्य संकलन, कॅलिग्राफिस्ट, सहायक छायाचित्रकार, दृकश्राव्य संकलन, कॅमेरा सहायक, व पत्तायंत्रचालक गट-क या संवर्गातील अंतिम ज्येष्ठता सूची

फाइल/अटॅचमेंट

प्रकार/वर्गीकरण