संपर्क

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय

तळमजला, मंत्रालय, महाराष्ट्र शासन,
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक,
मुंबई- 400 032

दूरध्वनी क्रमांक (022) 22024050