दिनांक विषय प्रकार डाऊनलोड

सातव्या वेतन आयोगातील वेतनश्रेणी मधील त्रुटींचे निवारण करण्याकरिता वेतन त्रुटी समिती 2024 ची स्थापना

सातव्या वेतन आयोगातील वेतनश्रेणी मधील त्रुटींचे निवारण करण्याकरिता वेतन त्रुटी समिती 2024 ची स्थापना

परिपत्रक, शासन निर्णय 808.pdf

"आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर ज्येष्ठ पत्रकार सन्मान योजना" अंतर्गत ज्येष्ठ पत्रकारांना दयावयाचे अर्थसहाय्य रुपये 11,000/- वरून रुपये 20,000/- इतके करण्याबाबत."आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर ज्येष्ठ पत्रकार सन्मान योजना" अंतर्गत ज्येष्ठ पत्रकारांना दयावयाचे अर्

"आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर ज्येष्ठ पत्रकार सन्मान योजना" अंतर्गत ज्येष्ठ पत्रकारांना दयावयाचे अर्थसहाय्य रुपये 11,000/- वरून रुपये 20,000/- इतके करण्याबाबत.

शासन निर्णय शासन निर्णय .pdf

डिजिटल इको-फ्रेंडली वॉल पेंटींग
.

डिजिटल इको-फ्रेंडली वॉल पेंटींग या माध्यमाद्वारे प्रसिद्धी करण्याकरीता विहित पद्धतीने निवड करण्यात आलेल्या संस्थांच्या यादीस व दरास प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबत.

शासन निर्णय डिजिटल इको-फ्रेंडली वॉल पेंटींग.pdf

होर्डिंग व बॅनरवरील संदेश डिजीटल पध्दतीने फ्लेक्सवर छपाई करणे/लावणे/काढणे
.

होर्डिंग व बॅनरवरील संदेश डिजीटल पध्दतीने फ्लेक्सवर छपाई करणे/लावणे/काढणे याकरीता विहित कार्यपध्दतीने निवड करण्यात आलेल्या संस्थांच्या यादीस व दरास मान्यता देणेबाबत-सन 2023

शासन निर्णय 202310131655003407.pdf

राज्य शासनाच्या विविध विभागांच्या योजना, उपक्रम कार्यक्रमांच्या व अभियानांच्या प्रसिध्दी आणि जाहिरात विषयक कार्य पार पाडण्यासाठी जाहिरात संस्थांची सूची
.

राज्य शासनाच्या विविध विभागांच्या योजना, उपक्रम कार्यक्रमांच्या व अभियानांच्या प्रसिध्दी आणि जाहिरात विषयक कार्य पार पाडण्यासाठी जाहिरात संस्थांची सूची

शासन निर्णय 202311231645011907.pdf

महासंचालनालयातील गट-अ आणि ब मधील अधिकाऱ्यांची दि. 1.1.2021 ते दि.1.1.2023 पर्यंतची तात्पुरती सेवाज्येष्ठतासूची

महासंचालनालयातील गट-अ आणि ब मधील अधिकाऱ्यांची दि. 1.1.2021 ते दि.1.1.2023 पर्यंतची तात्पुरती सेवाज्येष्ठतासूची

कार्यालयीन आदेश, परिपत्रक, शासन निर्णय ज्येष्ठता सूची परिपत्रक दि 9 03 2023.pdf

उपसंपादक/माहिती सहायक,गट-क संवर्गाची दि.1.1.2023 स्थित तात्पुरती सेवाज्येष्ठतासूची
.

उपसंपादक/माहिती सहायक,गट-क संवर्गाची दि.1.1.2023 स्थित तात्पुरती सेवाज्येष्ठतासूची

कार्यालयीन आदेश, निविदा / सूचना, परिपत्रक, शासन निर्णय उपसंपादक संवर्ग सेवाज्येष्ठता यादी दि १. १. २०२३.pdf

शासकीय/निमशासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त झालेल्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांच्या सेवा करार पद्धतीने घेण्यासंदर्भात जाहिरात

शासकीय/निमशासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त झालेल्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांच्या सेवा करार पद्धतीने घेण्यासंदर्भात जाहिरात

कार्यालयीन आदेश, जाहिरात, निविदा / सूचना, परिपत्रक, शासन निर्णय जाहिरात.pdf

नियतकालीक बदली करण्यासंदर्भात परिपत्रक सन 2023

नियतकालीक बदली करण्यासंदर्भात परिपत्रक सन 2023

कार्यालयीन आदेश, निविदा / सूचना, परिपत्रक, शासन निर्णय नियतकालीक बदली सन .2023.pdf

“आाचार्य बाळशास्त्री जांभेकर सन्मान योजना” करिता पूरक मागणीद्वारे मंजूर झालेला रूपये 10 कोटी इतका निधी आहरित करण्यास शासन मंजूरी देण्याबाबत

शासन निर्णय क्र.पूरक-2021/प्र.क्र.143/कार्या-34

शासन निर्णय 202202011652033807.pdf

महात्मा ज्योतिबा फुले चित्रपट निर्मितीसाठी होणाऱ्या खर्चास मान्यता देण्याबाबत
.

शासन निर्णय क्रमांक : पूरक-2021/प्र.क्र.145/कार्या-34

शासन निर्णय 202112061247258907.pdf

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातील अधिसंख्य पदावर नियुक्त केलेल्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना मुदत वाढ देण्याबाबत.

मावज-2021/866/प्र.क्र.161/34-अ

शासन निर्णय 202112061601473707_0.pdf

ज्येष्ठता सूची सहायक संचालक (प्रशासन), गट-ब या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि. 1.1.2018 ते 1.1.2020 अंतिम/अंतरीम ज्येष्ठता सूची

मावज-2020/प्र.क्र.73/34-अ

शासन निर्णय 202112271514577807.pdf

सन 2021-22 विशेष प्रसिद्धी मोहिम राबविण्यासाठी होणाऱ्या खर्चास वित्तिय व प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत

मावज-2021/प्र.क्र.251/का.34

शासन निर्णय 202201131545208607......pdf

“आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर सन्मान योजना” अंतर्गत ज्येष्ठ पत्रकारांना दरमहा रू. 11,000/- इतके अर्थ सहाय्य करणेबाबत

शासन निर्णय क्र.पूरक-2021/प्र.क्र.143/कार्या-34

शासन निर्णय 202203101621286207.pdf

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या मुख्यालयाचे बळकटीकरण व विभागीय/जिल्हा माहिती कार्यालय/माहिती भवन इमारत बांधकाम या नवीन योजनेला प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत

मावज-2022/84/प्र.क्र.28/का.34-अ

शासन निर्णय 202203071122008307.pdf

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या मुख्यालयाचे बळकटीकरण व विभागीय/जिल्हा माहिती कार्यालय/माहिती भवन इमारत बांधकाम या नवीन योजनेला प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत

मावज-2018/प्र.क्र.118/कार्या-34

शासन निर्णय 202202241746158207.pdf

सन 2021-22 विशेष प्रसिद्धी मोहिम राबविण्यासाठी होणाऱ्या खर्चास वित्तिय व प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत

शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक. मावज-2021/प्र.क्र.251/का.34

शासन निर्णय 202202171322369507.pdf

शासकीय जाहिरात वितरण कार्यपद्धतीमधून राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र यांच्या कार्यालयास वगळणेबाबत

मावज-2018/प्र.क्र.322/34

शासन निर्णय 202202041441554207.pdf

अधिस्वीकृती पत्रिका मिळण्यासाठी प्राप्त झालेले अर्ज, नुतनीकरण व अपील अर्ज यावरील कार्यवाहीबाबत.
मावज-2019/प्र.क्र.76/34
अधिस्वीकृती, शासन निर्णय accrediation-2019-03-19.pdf