डिजिटल इको-फ्रेंडली वॉल पेंटींग

.

डिजिटल इको-फ्रेंडली वॉल पेंटींग या माध्यमाद्वारे प्रसिद्धी करण्याकरीता विहित पद्धतीने निवड करण्यात आलेल्या संस्थांच्या यादीस व दरास प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबत.

प्रकार/वर्गीकरण