राज्य शासनाच्या विविध विभागांच्या योजना, उपक्रम कार्यक्रमांच्या व अभियानांच्या प्रसिध्दी आणि जाहिरात विषयक कार्य पार पाडण्यासाठी जाहिरात संस्थांची सूची

तारीख

राज्य शासनाच्या विविध विभागांच्या योजना, उपक्रम कार्यक्रमांच्या व अभियानांच्या प्रसिध्दी आणि जाहिरात विषयक कार्य पार पाडण्यासाठी जाहिरात संस्थांची सूची

शासन निर्णय

होर्डिंग व बॅनरवरील संदेश डिजीटल पध्दतीने फ्लेक्सवर छपाई करणे/लावणे/काढणे

तारीख

होर्डिंग व बॅनरवरील संदेश डिजीटल पध्दतीने फ्लेक्सवर छपाई करणे/लावणे/काढणे याकरीता विहित कार्यपध्दतीने निवड करण्यात आलेल्या संस्थांच्या यादीस व दरास मान्यता देणेबाबत-सन 2023

शासन निर्णय

डिजिटल इको-फ्रेंडली वॉल पेंटींग

तारीख

डिजिटल इको-फ्रेंडली वॉल पेंटींग या माध्यमाद्वारे प्रसिद्धी करण्याकरीता विहित पद्धतीने निवड करण्यात आलेल्या संस्थांच्या यादीस व दरास प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबत.

शासन निर्णय

महासंचालनालयातील गट-अ आणि ब मधील अधिकाऱ्यांची दि. 1.1.2021 ते दि.1.1.2023 पर्यंतची तात्पुरती सेवाज्येष्ठतासूची

तारीख

महासंचालनालयातील गट-अ आणि ब मधील अधिकाऱ्यांची दि. 1.1.2021 ते दि.1.1.2023 पर्यंतची तात्पुरती सेवाज्येष्ठतासूची

कार्यालयीन आदेश
परिपत्रक
शासन निर्णय

उपसंपादक/माहिती सहायक,गट-क संवर्गाची दि.1.1.2023 स्थित तात्पुरती सेवाज्येष्ठतासूची

तारीख

उपसंपादक/माहिती सहायक,गट-क संवर्गाची दि.1.1.2023 स्थित तात्पुरती सेवाज्येष्ठतासूची

कार्यालयीन आदेश
निविदा / सूचना
परिपत्रक
शासन निर्णय

शासकीय/निमशासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त झालेल्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांच्या सेवा करार पद्धतीने घेण्यासंदर्भात जाहिरात

तारीख

शासकीय/निमशासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त झालेल्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांच्या सेवा करार पद्धतीने घेण्यासंदर्भात जाहिरात

कार्यालयीन आदेश
जाहिरात
निविदा / सूचना
परिपत्रक
शासन निर्णय