होर्डिंग व बॅनरवरील संदेश डिजीटल पध्दतीने फ्लेक्सवर छपाई करणे/लावणे/काढणे

.

होर्डिंग व बॅनरवरील संदेश डिजीटल पध्दतीने फ्लेक्सवर छपाई करणे/लावणे/काढणे याकरीता विहित कार्यपध्दतीने निवड करण्यात आलेल्या संस्थांच्या यादीस व दरास मान्यता देणेबाबत-सन 2023

फाइल/अटॅचमेंट

प्रकार/वर्गीकरण