"आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर ज्येष्ठ पत्रकार सन्मान योजना" अंतर्गत ज्येष्ठ पत्रकारांना दयावयाचे अर्थसहाय्य रुपये 11,000/- वरून रुपये 20,000/- इतके करण्याबाबत."आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर ज्येष्ठ पत्रकार सन्मान योजना" अंतर्गत ज्येष्ठ पत्रकारांना दयावयाचे अर्

"आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर ज्येष्ठ पत्रकार सन्मान योजना" अंतर्गत ज्येष्ठ पत्रकारांना दयावयाचे अर्थसहाय्य रुपये 11,000/- वरून रुपये 20,000/- इतके करण्याबाबत.

फाइल/अटॅचमेंट

प्रकार/वर्गीकरण