माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई येथील अधीक्षक, सहायक अधीक्षक, वरिष्ठ लिपिक, लिपिक-टंकलेखक गट-क संवर्गातील अंतिम ज्येष्ठता सूची

तारीख

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई येथील अधीक्षक, सहायक अधीक्षक, वरिष्ठ लिपिक, लिपिक-टंकलेखक गट-क संवर्गातील अंतिम ज्येष्ठता सूची

कार्यालयीन आदेश
परिपत्रक

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय/अधिपरीक्षक, पुस्तके व प्रकाशने, मुंबई या कार्यालयातील शिपाई संवर्गातील अंतिम ज्येष्ठता सूची

तारीख

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय/अधिपरीक्षक, पुस्तके व प्रकाशने, मुंबई या कार्यालयातील शिपाई संवर्गातील अंतिम ज्येष्ठता सूची

कार्यालयीन आदेश
परिपत्रक

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातील (मुख्यालय) दूरचित्रवाणी छायाचित्रकार, दूरदर्शन चित्रपट संपादक, तांत्रिक सहायक, उपग्रंथपाल, प्रदर्शन सहायक, चित्रकार, सहायक दूरचित्रवाणी छायाचित्रकार, सहायक दूरचित्रवाणी चित्र संकलन, वरिष्ठ यांत्रिक, सहायक ग्रंथपाल, उपदृक

तारीख

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातील (मुख्यालय) दूरचित्रवाणी छायाचित्रकार, दूरदर्शन चित्रपट संपादक, तांत्रिक सहायक, उपग्रंथपाल, प्रदर्शन सहायक, चित्रकार, सहायक दूरचित्रवाणी छायाचित्रकार, सहायक दूरचित्रवाणी चित्र संकलन, वरिष्ठ यांत्रिक, सहायक ग्रंथपाल, उपदृकश्राव्य संकलन, कॅलिग्राफिस्ट, सहायक छायाचित्रकार, दृकश्राव्य संकलन, कॅमेरा सहायक, व पत्तायंत्रचालक गट-क या संवर्गातील अंतिम ज्येष्ठता सूची

कार्यालयीन आदेश
परिपत्रक

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय/अधिपरीक्षक, पुस्तके व प्रकाशने, मुंबई या कार्यालयातील मुकादम, दप्तरी संवर्गातील अंतिम ज्येष्ठता सूची

तारीख

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय/अधिपरीक्षक, पुस्तके व प्रकाशने, मुंबई या कार्यालयातील मुकादम, दप्तरी संवर्गातील अंतिम ज्येष्ठता सूची

कार्यालयीन आदेश
परिपत्रक

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातील (मुख्यालय) लघुलेखक (उच्चश्रेणी) लघुलेखक (निम्नश्रेणी) आणि लघुटंकलेखक गट-क या संवर्गातील अंतिम ज्येष्ठता सूची

तारीख

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातील (मुख्यालय) लघुलेखक (उच्चश्रेणी) लघुलेखक (निम्नश्रेणी) आणि लघुटंकलेखक गट-क या संवर्गातील अंतिम ज्येष्ठता सूची

कार्यालयीन आदेश
परिपत्रक

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातील (मुख्यालय, मुंबई) वाहनचालक व जावकपत्रस्वार गट-क या संवर्गातील अंतिम ज्येष्ठता सूची

तारीख

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातील (मुख्यालय, मुंबई) वाहनचालक व जावकपत्रस्वार गट-क या संवर्गातील अंतिम ज्येष्ठता सूची

कार्यालयीन आदेश
परिपत्रक

परिपत्रक लिपिक-टंकलेखक पदावर पदोन्नतीसाठी अर्हता प्राप्त करणाऱ्या गट-ड मधील कर्मचाऱ्यांची दि. 1 जोनवारी, 2024 ची अंतिम ज्येष्ठता सूची

तारीख

परिपत्रक लिपिक-टंकलेखक पदावर पदोन्नतीसाठी अर्हता प्राप्त करणाऱ्या गट-ड मधील कर्मचाऱ्यांची दि. 1 जोनवारी, 2024 ची अंतिम ज्येष्ठता सूची

कार्यालयीन आदेश
परिपत्रक

उत्कृष्ट पत्रकारीता पुरस्कार 2023 माहिती आणि अर्ज

तारीख

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फत उत्कृष्ट पत्रकारिता, उत्कृष्ट लेखन, उत्कृष्ट दूरचित्रवाणी वृत्तकथा, उत्कृष्ट छायाचित्रकार, समाज माध्यम आणि स्वच्छता अभियानाबाबत केलेल्या जनजागृतीपर लेखनासाठी पुरस्कार स्पर्धा जाहीर करण्यात येत आहे. या स्पर्धेसाठी दिनांक 1 जानेवारी, 2023 ते 31 डिसेंबर, 2023 पर्यंतच्या कालावधीत प्रसिद्ध झालेल्या लेखन/छायाचित्रे/वृत्तकथा यांच्या प्रवेशिका मागविण्यात येत आहेत. प्रवेशिका पाठविण्याचा अंतिम दिनांक 31 जानेवारी, 2024 असा आहे.

उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार
कार्यालयीन आदेश
नियमावली
निविदा / सूचना
परिपत्रक

महासंचालनालयातील गट-अ आणि ब मधील अधिकाऱ्यांची दि. 1.1.2021 ते दि.1.1.2023 पर्यंतची तात्पुरती सेवाज्येष्ठतासूची

तारीख

महासंचालनालयातील गट-अ आणि ब मधील अधिकाऱ्यांची दि. 1.1.2021 ते दि.1.1.2023 पर्यंतची तात्पुरती सेवाज्येष्ठतासूची

कार्यालयीन आदेश
परिपत्रक
शासन निर्णय