મરાઠી બોલે છે, મરાઠી સાંભળે છે, મરાઠી જાણે છે, મરાઠી માને છે

 

સંશોધનને આધારે, તે સ્પષ્ટ છે કે મહારાષ્ટ્રી (મરાઠી) ભાષા ઓછામાં ઓછી 2500 વર્ષ જુની છે. મહારાષ્ટ્રી (મરાઠી) ભાષાની આ 2500 વર્ષની મુસાફરી સરળ રીતે ઉદ્ભવી, જે નિર્વિવાદ ભાષા સાબિત થાય છે.