વુમન ટુ સુપર વુમન!

જો સમાજને સશક્ત બનાવવો હોય તો સમાજમાં મહિલાઓને સશક્ત બનાવવી જ જોઇએ. રાજ્ય સરકાર મહિલાઓના સર્વાંગી વિકાસ માટે પ્રયત્નશીલ છે.