रायगड जिल्हा माहिती कार्यालय

Office

पत्ता

जिल्हा माहिती अधिकारी
अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर
जिल्हाधिकारी कार्यालय आवार
हिराकोट तलावाजवळ, अलिबाग
जिल्हा रायगड- 402 201.

जिल्हा

दूरध्वनी

02141-222019