पालघर जिल्हा माहिती कार्यालय

Office

पत्ता

दुर्गाकेशव बंगला,नवली रेल्वे फाटक जवळ (पूर्व), जिल्हा पालघर

जिल्हा

दूरध्वनी

02525-255333