शिर्डी उपमाहिती कार्यालय

Office

पत्ता

छत्रपती शिवाजी महाराज व्यापारी संकुल,
दुसरा मजला, गाळा क्र.6, शिर्डी,
ता.राहता, जि.अहमदनगर 423 109

दूरध्वनी

02423-255030