पुणे विभाग माहिती कार्यालय

Office

पत्ता

नवीन मध्यवर्ती इमारत (ॲनेक्स), तळमजला, हॉल क्र. 3,
ससून हॉस्प‍िटलच्यासमोर, पुणे-411 001.

जिल्हा

दूरध्वनी

020-26123435