पुणे जिल्हा माहिती कार्यालय

Office

पत्ता

नवीन मध्यवर्ती इमारत (ॲनेक्स), तळमजला,
हॉल क्र. 3, ससून हॉस्प‍िटलच्यासमोर,
पुणे-411 001.

जिल्हा

दूरध्वनी

020-26122302