सातारा जिल्हा माहिती कार्यालय

Office

पत्ता

नवीन प्रशासकीय इमारत,
3 रा मजला, एस.टी.स्टँन्डच्याबाजूला, हजेरी माळ,
सातारा-415001

जिल्हा

दूरध्वनी

02162-237441