सोलापूर जिल्हा माहिती कार्यालय

Office

पत्ता

नवीन प्रशासकीय इमारत, तळमजला,
क विभाग, कलेक्टर कंपाऊंड,
सोलापूर-413 002.

दूरध्वनी

0217-2731041.