अकोला जिल्हा माहिती कार्यालय

Office

पत्ता

जिल्हा माहिती अधिकारी,
महाराष्ट्र शासन,
जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसर,
जिल्हाधिकारी कार्यालयाची जुनी शासकीय इमारत,
अकोला – 444001

जिल्हा

दूरध्वनी

0724-2420567