चंद्रपूर जिल्हा माहिती कार्यालय

Office

पत्ता

खोली क्र.20,
नवीन प्रशासकीय इमारत, एस.टी.स्टॅण्डच्या समोर,
चंद्रपूर 442 401

दूरध्वनी

07172-252515