विधानसभेत महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प सादर करताना उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजनमंत्री श्री.अजित पवार

विधानसभेत महाराष्ट्र राज्याचा सन 2021-22 चा अर्थसंकल्प उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजनमंत्री श्री. अजित पवार यांनी सादर केला.