'सुदृढ बालक,सक्षम महिला,सुपोषित महाराष्ट्र'

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात महिला व बालविकास मंत्री ॲड.यशोमती ठाकूर यांची 'सुदृढ बालक,सक्षम महिला,सुपोषित महाराष्ट्र' या विषयावर विशेष मुलाखत