कंत्राटी सेवा

.

सेवा करार पद्धतीने मानधन तत्त्वावर लेखा व प्रशासकीय क्षेत्रातील विवक्षित कामासाठी नामिकासूची करण्याकरिता अर्ज मागविण्याबाबत.

फाइल/अटॅचमेंट

प्रकार/वर्गीकरण