महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या बस प्रवास भाड्यात विविध सामाजिक घटकांनी दिलेल्या प्रवास सवलत योजनांमध्ये सुधारणा करण्याबाबत.

एसटीसी 1017/प्र. क्र. 525/परि-1

फाइल/अटॅचमेंट

प्रकार/वर्गीकरण