खाजगी दूरचित्रवाणी वाहिन्या आणि एफ.एम. रेडिओ केंद्रे तसेच कम्युनिटी रेडिओ केंद्रावरुन होणाऱ्या सामुग्रीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क (रेग्युलशन) ॲक्ट 1995 नुसार राज्यस्तरीय संनियंत्रण समिती स्थापन करण्याबाबत.

मावज-2018/प्र.क्र.124/34

फाइल/अटॅचमेंट