महात्मा ज्योतिबा फुले चित्रपट निर्मितीसाठी होणाऱ्या खर्चास मान्यता देण्याबाबत

.

शासन निर्णय क्रमांक : पूरक-2021/प्र.क्र.145/कार्या-34

फाइल/अटॅचमेंट

प्रकार/वर्गीकरण