माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातील अधिसंख्य पदावर नियुक्त केलेल्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना मुदत वाढ देण्याबाबत.

मावज-2021/866/प्र.क्र.161/34-अ

फाइल/अटॅचमेंट

प्रकार/वर्गीकरण