“आाचार्य बाळशास्त्री जांभेकर सन्मान योजना” करिता पूरक मागणीद्वारे मंजूर झालेला रूपये 10 कोटी इतका निधी आहरित करण्यास शासन मंजूरी देण्याबाबत

शासन निर्णय क्र.पूरक-2021/प्र.क्र.143/कार्या-34

फाइल/अटॅचमेंट

प्रकार/वर्गीकरण