सन 2021-22 विशेष प्रसिद्धी मोहिम राबविण्यासाठी होणाऱ्या खर्चास वित्तिय व प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत

शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक. मावज-2021/प्र.क्र.251/का.34

फाइल/अटॅचमेंट

प्रकार/वर्गीकरण