“आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर सन्मान योजना” अंतर्गत ज्येष्ठ पत्रकारांना दरमहा रू. 11,000/- इतके अर्थ सहाय्य करणेबाबत

शासन निर्णय क्र.पूरक-2021/प्र.क्र.143/कार्या-34

फाइल/अटॅचमेंट

प्रकार/वर्गीकरण