अधिकारी/कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांच्या अनुषंगाने परिपत्रक

.

अधिकारी/कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांच्या अनुषंगाने परिपत्रक

फाइल/अटॅचमेंट

प्रकार/वर्गीकरण