माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातील (मुख्यालय, मुंबई) वरिष्ठ लिपिक, भांडारपाल, दूरमुद्रणचालक-नि-टंकलेखक गट 'क' या संवर्गाची दिनांक 1 जानेवारी, 2021 व दिनांक 1 जानेवारी, 2022 स्थित अंतरीम सेवाज्येष्ठतासूची

.

फाइल/अटॅचमेंट

प्रकार/वर्गीकरण