श्री. आनंद लिमये

रूजू

कार्यमुक्त

पदनाम – महासंचालक यशदा पुणे

सेवा - भारत प्रशासन सेवा

बॅच- 1989

शैक्षणिक पात्रता - एम्. ए. , गोल्ड मेडालिस्ट, पुणे विद्यापीठ

प्राप्त केलेल्या पदव्या- 1. जिल्हाधिकारी नांदेड 2. जिल्हाधिकारी बीड 3. महासंचालक, माहिती आणि जनसंपर्क महाराष्ट्र शासन 4. विभागीय आयुक्त, नागपूर 5. महासंचालक, महाराष्ट्र ऊर्जा विकास एजन्सी, पुणे