रत्नागिरी जिल्हा माहिती कार्यालय

Office

पत्ता

325, ए-1, तळमजला, ए बिल्डींग,
नवीन प्रशासकीय इमारत,
जिल्हाधिकारी कार्यालय आवार,
ता.जि.रत्नागिरी - 415 612.

दूरध्वनी

02352-222325