अहमदनगर जिल्हा माहिती कार्यालय

Office

पत्ता

जिल्हा मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत,
1 ला मजला, आकाशवाणी केंद्रासमोर, सावेडी, अहमदनगर-414003

दूरध्वनी

0241-2427373