जळगांव जिल्हा माहिती कार्यालय

Office

पत्ता

मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत,
(टप्पा क्रमांक 3) 1 ला मजला,
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या शेजारी,
जळगांव- 425 001.

जिल्हा

दूरध्वनी

0257-2229628