नंदुरबार जिल्हा माहिती कार्यालय

Office

पत्ता

नवीन प्रशासकीय इमारत,
2 रा मजला, गाळा क्र.206,
टोकर तलाव रोड, नंदुरबार 425412

दूरध्वनी

02564-210014